قولنامه ماشین دانلود رایگان فایل خام نمونه متن مبایعه نامه دستی خودرو WORDوPDF

دانلود قولنامه ماشین و موتور سیکلت

دانلود با کیفیت ترین فایل قولنامه ماشین با فرمت word و pdf

دانلود رایگان فایل لایه باز قولنامه ماشین (word)

قولنامه ماشین

دانلود رایگان فایل لایه باز قولنامه ماشین (PDF)

قولنامه ماشین
دانلود رایگان بهترین و با کیفیت ترین فرم قولنامه ماشین یا خودرو با فرمت pdf و متن قولنامه دستی

بیشتر بخوانید: قالب اینستاگرام

بیشتر بخوانید: طراحی سایت ارزان

1- ماده 1 : طرفين قرارداد

1-1- فروشنده/فروشندگان  …………………………………….. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از…………………………………………………….. کدملي ………………………………………….. متولد …………………………………………………………. ساکن …………………………………………………………  تلفن ……………………………………………………… با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..

2-1- خريدار/خريداران  ………………………………………………….. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………………………………..کدملي ………………………………………….. متولد ……………………………………………………………….. ساکن ………………………………………………………….  تلفن ………………………………………………. با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……………………………. فرزند …………………………………….. به شماره شناسنامه …………………… متولد ……………………….. بموجب …………………………..

2- ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ يکدستگاه ……………………. از نوع ……………………….. مدل ………………………….  سيستم ……………. رنگ ………………… سيلندر …………………….. شماره راهنمايي و رانندگي …………………………………. شماره شاسي ……………………………………….. شماره موتور ……………………………………… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غير منصوبه در آن مي باشد .

3- ماده 3 : ثمن معامله

1-3- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. ريال ) و با حروف ( ……………………….. ريال ) تعيين گرديد .

2-3- همزمان با اين توافق مبلغ با حروف ( ……………………………………….. ريال ) نقداً / طي چک       شماره …………………………….. عهده بانک ………………..  شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده ثمن با حروف ( ………………………………………… ريال ) در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .

4- ماده 4 : شرايط معامله

*1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قرارداد در تاريخ به حروف …………………………………. ……………. در دفتر اسناد رسمي شماره …………………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن ، اجراي تعهد ( تنظيم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي ، منوط به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد و در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي مربوطه ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي شود .

.2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

*3-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤيت کامل فني ، بدنه ، توسط خريدار و يا کارشناس منتخب وي صورت گرفت و از کميت و کيفيت آن آگاه مي باشد .

.4-4- مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده است .

/5-4- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحرير بعهده …………………………. مي باشد.

-6-4- کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس از اين موضوع مستثني است .

/7-4- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……………………………………… ريال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وي پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد .

-8-4- مورد معامله و کليه اوراق و مستندات در تاريخ با حروف ……………………… ساعت ………………………….. تسليم خريدار شد/ خواهد شد.

+9-4- در صورت عدم حضور هر يک از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ باحروف ( …………………………………………. ريال ) بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .

5- ماده 5 : در صورتيکه معامله بصورت اقساطي باشد

1-5- چک ها و يا سفته ها در حکم ثمن معامله مي باشد در صورتيکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالي از طرف خريدار به تاخير افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليه را مسترد نمايد . خريدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحويل مورد معامله و جبران خسارت وارده مي باشد و در صورتيکه مورد معامله به هر علتي تلف شده باشد خريدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر ميزان مبالغ پرداختي بوده و مبناي قيمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه مي گردد.

2-5- پس از پرداخت آخرين قسط فروشنده موظف است سند را به نام خريدار انتقال دهد .

6- ماده 6: حق الزحمه مشاور خودرو

طبق تعرفه کميسيون نظارت شهرستان …………………………………. ………………………………………………………………………………………………………  مبلغ باحروف ( ……………………….. ريال ) مي باشد که بالمناصفه بعهده طرفين است و همزمان با امضاي اين قرارداد به موجب قبض شماره ………………………. پرداخت خواهد شد .

7- ماده 7

اين قرارداد ، در تاريخ با حروف ………………………………………………………….. ساعت …………………..در دفتر مشاور خودرو …………………………………………………….به نشاني …………………………………………………………………………………………………………… در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند . هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

8- ماده 8

مورد معامله و موضوع  اين مبايعه نامه حسب مورد از لحاظ فني و حقوقی تاييد مي شود .

نام و نام خانوادگي کارشناس فني – حقوقي

دانلود فایل قولنامه ماشین word و pdf